დაზღვევის საგანი- ინს­პექ­ტირების ორგანოს უფლებამოსილი წარმომადგენლის ან დამოუკი­დე­ბელი ინსპექტორის მიერ პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში და ინსპექტირების განხორციელებასთან

დაკავშირებული კონტრაქტით გათვა­ლის­წინებული ვალდებულებების აღსრულების პროცესში მესამე (ფიზი­კური ან იურიდიული ) პირისათვის ან მისი ქონებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასთან.

დაზღვევას ექვემდებარება-მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის უსაფრთხოების პერიოდული ინსპექტირების განმახორციელებელი აკრედიტებუ­ლი ინსპექტირების ორგანოები

პირობები რეგულირდება 2012 წლის 31 ივლისისაქართველოს მთავრობის დადგენილება №318-ის მიხედვით