ტაიმ-ჩარტერის (გარკვეული პერიოდით ან გარკვეული რაოდენობის მარშრუტების აღება) საფუძველზე დაფრახტვის დროს, გემთმფლობელი ვალდებულია გემი აღჭურვოს და დააკომპლექტოს ეკიპაჟით, ასევე ტაიმ-ჩარტერის პერიოდში შეინარჩუნოს გემის სანაოსნო მდგომარეობა, გაიღოს გემის დაზღვევისა და ეკიპაჟის შენახვის ხარჯები.- დაზღვევის კონკრეტული პირობები/მოთხოვნები რეგულირდება საქართველოს საზღვაო კოდექსის თანახმად