სადაზღვევო შემთხვევად ითვლება სადაზღვევო ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ნოტარიუსის ან მისი შემცვლელი პირის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას, განზრახი ან გაუფრთხილებელი ქმედება, რაც გახდა ზიანის მიყენების საფუძველი;

ნოტარიუსთა პროფესიული დაზღვევის ლიმიტი და პირობები  რეგულირდება იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 17 მარტის ბრძანება #58-ს საფუძველზე