წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, სადაზღვევო ბროკერის პასუხისმგებლობა, რომელიც დაკავშირებულია დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობის განხორციელებისას, მესამე პირისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებასთან.

პირობები განისაზღვრება საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 27 სექტემბერს გამოქვეყნებული ბრძანება №38 -ის  საფუძველზე