აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ობიექტს წარმოადგენს კანონით გათვალისწინებული აუდიტორული მომსახურების გაწევის შედეგად სუბიექტისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი,  რომელიც ანაზღაურდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბერს გამოცემული ბრძანება №12- საფუძველზე.