კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ობიექტს წარმოადგენს აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა კერძო აღმასრულებლის ფუნქციის შესრულებისას მესამე პირზე მიყენებული ზიანისათვის; პირობები რეგულირდება 2009 წლის 29 ივნისის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №118- ის საფუძველზე.