ფინანსური რისკების დაზღვევა და საგარანტიო უზრუნველყოფა

 

სადაზღვევო კომპანია "უნისონი" გთავაზობთ ფინანსური რისკების დაზღვევას და საგარანტიო უზრუნველყოფას:

 

პროდუქტის პირობები: ფინანსური რისკების დაზღვევა ან საბანკო გარანტია გულისხმობს მესამე მხარისადმი ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევას ან საგარანტიო უზრუნველყოფას.

 

პროდუქტი:

 1. გარანტია საბაჟოსათვის (ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისი) – გარანტია იმისა, რომ პრინციპალი დროულად შეასრულებს საბაჟო ვალდებულებებს, რომელიც დაეკისრება ტვირთის იმპორტის, რეექსპორტის, დროებით საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას, სატრანზიტო პროცედურებისას და ა.შ.;
  სადაზღვევო თანხა იანგარიშება, საბაჟო კანონმდებლობის და საბაჟოს მოთხოვნების შესაბამისად.
 2. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გაიცემა ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტ კომპანიაზე (შემდგომში "პრინციპალი") შემსყიდველის (შემდგომში "ბენეფიციარი") წინაშე, მასზედ რომ პრინციპალი უზრუნველყოფს შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას, ზუსტად იმ პირობით, რა პირობითაც წარსდგა ტენდერზე.
  სადაზღვევო თანხა იანგარიშება, ტენდერით შესასყიდი მომსახურების და/ან საქონლის ღირებულების 1-10% ("ბენეფიციარის" მოთხოვნის მიხედვით)
 3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გაიცემა გარანტის (მზღვეველის) მიერ "პრინციპალ"–ზე, "ბენეფიციარი"–ს წინაშე, მასზედ რომ პრინციპალი სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს.
  სადაზღვევო თანხა იანგარიშება, ხელშეკრულების ღირებულების 5-10% ("ბენეფიციარის" მოთხოვნის მიხედვით)
 4. წინასწარი ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (საავანსო გარანტია) გაიცემა გარანტის (მზღვეველის) მიერ "პრინციპალი"–ზე, "ბენეფიციარი"–ს წინაშე, მასზედ რომ პრინციპალი ბენეფიციარის მიერ ავანსად გაცემულ თანხა(ებ)ს გამოიყენებს მიზნობრივად, შესყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით.
  სადაზღვევო თანხა იანგარიშება, ავანსად ჩარიცხული თანხიდან და შესაძლოა იყოს პროექტის ღირებულების 5-10% ან ავანსად ჩარიცხული თანხის 100% ("ბენეფიციარის" მოთხოვნის მიხედვით).
 5. გარანტია შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდზე – 12 თვე
 6. გარანტია საქონლის მიწოდებაზეგაიცემა გარანტის (მზღვეველის) მიერ "პრინციპალი"–ზე, "ბენეფიციარი"–ს წინაშე მასზედ რომ "პრინციპალი" "ბენეფიციარ"–ს საქონელს მიაწოდებს შეთანხმებულ დროსა და ვადებში.

 

უპირატესობები:
საბანკო გარანტიის მიღება სადაზღვევო კომპანიაში ბევრად ხელსაყრელი და მოსახერხებელია კლიენტისთვის ფინანსური და ოპერატიულობის თვალსაზრისით.

policy form

სამოგზაურო დაზღვევა

აირჩიეთ სადაზღვევო პერიოდი

დაზღვეული დღეების რაოდენობა

სადაზღვევო ტარიფი ერთი დაზღვეული დღისათვის

სულ სადაზღვევო პრემია, სადაზღვევო პერიოდის მხიედვით

policy form

ქონების დაზღვევა

დაზღვევის ტიპი

აშენების წელი

დაზღვეული რისკები

ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, საჰაერო ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა;
შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი,ზვავი,თოვლის ჩამოწოლა, მიწისძვრა;
წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან;
მეზობლის ბინიდან წლის ჩამოსვლა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.

სადაზღვევო თანხა

* 1 კვ 500- 800 აშშ დოლარამდე

სრული ღირებულება:

ფრანშიზა

სადაზღვევო პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

წლიური სადაზღვევო პრემია
ჯამური პრემია
policy form

ავტო დაზღვევის

დაზღვევის პროდუქტი

შენიშვნა:1990-დან 1999-მდე წლებში გამოშვებული მანქანები უნდა დააზღვიოთ ავტო რეტრო დაზღვევის პროდუქტით.

სადაზღვევო თანხა (USD)

ფრანშიზა

პრემიის გადახდის ჯერადობა

წლიური ტარიფი

პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

წლიური პრემია

წლიური გადასახდელი პრემია