• სამედიცინო შემთხვევის დაფიქსირება
policy form

მომსახურების ტიპი

აღწერეთ რა სახის სამედიცინო მომსახურება გესაჭიროებათ