• არასამედიცინო შემთხვევის დაფიქსირება
policy form

დაზღვევის სახეობა

შემთხვევის აღწერა

ორგანიზაციის დასახელება

დაზღვევის სახეობა

შემთხვევის აღწერა